Последното обраќање на Борјан

Борјан ја чита заклетвата на дипломската церемонија на 26.06.2002 на Американскиот колеџ во Солун
(чита: Верица Недевска, песна на: Верица Ристевска, на †24.03.2003)

Pledge

As we stand here before you at this solemn and significant moment;
As we mark the end of one chapter of our lives and the begging of another;
As we conclude the joys and struggles which sharpened our minds,
enriched our experience and enlarged our perspectives;

We make a promise:

We shall apply the wisdom and the skills that we have gained during our years here,
We shall honor and uphold those values which are the cornerstone of our College;
We shall thus always conduct our lives as honest, just, and humane members of our community.

These things we do promise to all assembled here tonight.

Завет

Стоејќи тука пред вас во овој свечен и значаен момент,
Означувајки го крајот на едно поглавие од нашите животи и започнувајќи ново,
Приведевујќи ги кон крај битките и радостите кои ги изоструваа нашите умови, ги збогатија нашите
искуства и ги проширија нашите перспективи,

Ветуваме:

Дека ќе ги применуваме мудроста и знаењата со кои се стекнавме во текот на сите години изминати тука,
Дека ќе ги почитуваме и ќе се придржуваме кон овие вредности кои се репер на нашиот факултет.
Дека нашите животи ќе ги живееме како чесни, праведни и човечни членови на нашата заедница.

Овие работи ги ветуваме пред сите вас кои сте собрани вечерва тука.

Нови содржини