Dedicated to Borjan - Dedie a Borjan

with deepest gratitudes from the Tanevski family
avec remerciments profonds de la part de la famille Tanevski

In loving memory of Borjan Tanevski, the pioneer of the European idea in the Republic of Macedonia -
M.A. Dissertation in European studies: "Would the evolution, the growing power and influence of the European Parliament do much to reduce the “democratic deficit” in the EU?", Edvard Mitevski
(Thesis advisors: Prof. Dr. Reinhard RACK , Member of the European Parliament and Leopold MAURER, Head of Unit, DG Enlargement, European Commission)

New:  speeches dedicated to Borjan, publicly presented (multilingual)
Ales Vidmar, "The Rising Phoenix", International Student Conference, 12 June 2004
Denko Maleski, Utrinski Vesnik, 24 February 2005
Vlatko Gjorcev, Dnevnik, 19 March 2005

Agon Saiti, an old friend of Borjan from the ping-pong club, won the 1st place in the senior national championship in ping-pong (singles) for 2004/2005 and dedicated the cup to Borjan.
Annonce et petit mot:

On pense souvent a vous. On n'a pas oublie. Et je veux te dire une chose, une petite nouvelle, avec des amis italiens on a recueilli l'argent pour creuser un puits en Inde, dans un village du delta du Gange, ou les gens souffrent la faim et le soif. Avoir de l'eau c'est la vie... Et pour cela, nous avons voulu dedier ce puits a Borjan. Il aura son nom et un petit peu de lui vivra dans chaque goutte d'eau… Le puits sera creuse a la fin de novembre, dans la zone des iles du delta du Gange, dans une region qui s'appelle Sunderban (la foret merveilleuse). Alors suivront photos et un mot ecrit par l'organisation humanitaire en charge.

On vous embrasse,
Patrizia Castaldi, Roma

This is an announcement by our good and respected friend Ms Castaldi Patrizia from Roma, Italy, that a well will be dig in November, in India, in a poor region in the delta of Gange, a region called Sunderban (marvellous forest). There children suffer from famine and thirst. To have water is to be alive. So this well will be dedicated to Borjan, will bear his name and a little of him will live in every drop of water… More photos and infos will follow soon from the humanitarian organisation in charge and with many thanks to Ms. Castaldi and her italian friends.


Dedie a Borjan, inspire par le Petit Prince,
fait soignesement par Jean-Marie Cottin, France
Sept.2003


Dedicated to Borjan with love, offered to the family in March 2003,
delicately made by Anja Widmar, Slovenia


Poetry dedicated to Borjan by our respected Ms Trenceva, March '03

ПРЕЛЕСТА ГО СПЕПЕЛИ ЛЕТОТ

На БОРЈАН, вознесен на 22 години

Сееше смеа меѓу бозјето
во сончевата градина
Замириса таа
на мајчина душичка и зумбул
Ја огради убавината со мил збор
од лошите погледи на ненависта
Бликаше извор на ведрина
од твојот ширен поглед
Го пргрнуваше немирот на морето
Распостилаше дружби меѓу птиците
Височината на узгорнината
ја накачуваше лесно без замор
Ги креваше високо гранките,
првите разгалени цутови
со соништата младешки,
на ѕвезденото небо обвиснати
Природата ѕунеше од восхит,
од устремот на животот,
како никогаш да не ќе заврши
пролетта
Неспокојно е тоа годишно време
Во секој час се вовира бдеење
Немир се протнува во секој процеп
на новиот разлистен живот,
на работливоста на мравките,
маѓу нежните прсти
на јасминовите крошни
во младото гнездо под стреата,
во вишокот на среќата
Во облакот смрачен
што се загледува во твојата блескава зеница,
дел од сеопштата прелест

Сомнеж го засенчи погледот без порок
Те вкопа самотен
во космичкиот метеж на материјата
Мамката на ненавист беше отворена
и тишина распослана,
онаа тишина безбојна
што ја плаши и најмал ведар зуј,
додека нетрпеливоста на болката
копнежливо се вовиреше
во секој агол на душата
Се проби низ сончевина невремето,
низ латица на миризлива китка,
со налет на див бран
и бодежи длабоки на темнината,
вжилени цврсто во бурата
На прелеста и се снеможија крилјата
во својот пламен го спепели летот,
убавината на вселената
Може ли грдоста сега
да му се опули в лице на ангелот

Бавно пулсираше денот
Крилјата на гулабот преселуваа гнездо
Пролета го чекореше малото растојание
до сонот,
безличен и тврд.

             МИРЈАНА ТРЕНЧЕВА

             Необјавена песна

Update notifications